Wydrukuj tę stronę

Warto wiedzieć

Koronarografia – angiografia tętnic wieńcowych. Badanie polegające na podaniu do tętnic wieńcowych kontrastu, umożliwiającego uwidocznienie ich za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Badanie jest wykonywane  z dostępu udowego- nakłucie  tętnicy udowej lub z dostępu promieniowego- nakłucie tętnicy promieniowej. W trakcie koronarografii, po uwidocznieniu zmiany miażdżycowej, można wdrożyć procedurę leczniczą polegającą na implantacji stentu lub kwalifikacji chorego do wszycia pomostów (CABG, by-pass). 
 
 
 
Sztuczny rozrusznik serca (inaczej stymulator sercakardiostymulator) to urządzenie elektryczne wszczepiane w ciało chorego (najczęściej w okolicy lewego obojczyka) służące do elektrycznego pobudzania  serca. Stosuje się go, gdy naturalny rozrusznik – węzeł zatokowy, w wyniku różnych schorzeń trwale przestaje spełniać swoją rolę (choroba węzła zatokowo-przedsionkowego), co prowadzi do objawów niedokrwienia mózgu lub niewydolności serca. Drugim wskazaniem do wszczepienia rozrusznika są zaburzenia przewodzenia (tzn. blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego). Po implantacji rozrusznika Pacjent jest proszony o okresową kontrolę celem oceny funkcji urządzenia oraz wyczerpywania się baterii. Rozróżniamy rozruszniki jedno i dwujamowe: elektrody, po nacięciu skóry w znieczuleniu, są lokowane odpowiednio  w prawym przedsionku oraz prawej komorze, następnie zostają podłączone do stymulatora, który umieszczamy w specjalnie wytworzonej kieszeni w okolicy podobojczykowej. 
 
Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca (ang. ICD, implantable cardioverter defibrillator) – wszczepialne urządzenie medyczne, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię .Wszczepienia urządzenia dokonuje się u chorych, u których pomimo leczenia farmakologicznego istnieje duże ryzyko wystąpienia groźnych dla życia (tak zwanych złośliwych)zaburzeń rytmu serca, mogących doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci sercowej. ICD posiada również funkcję rozrusznika serca. 
 
 
 
CRT , urządzenie służące tzw. resynchronizacji, często połączone z funkcją ICD, implantujemy Chorym  z uszkodzoną lewą komorą (przebyty zawał serca, kardiomiopatie) celem poprawy funkcji serca jako pompy. CRT pomaga  w synchronicznej pracy lewej i prawej komory, pozwala zwiększyć rzut serca oraz np. zredukować niedomykalność zastawki dwudzielnej (mitralnej). Urządzenie stosujemy u Pacjentów z niewydolnością krążenia.